กิจกรรม : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด :
    

               เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลในควน จึงร่วมแรง ร่วมใจ ผนึกกำลังร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในหน่วยงานราชการ ช่วยกันรณรงค์ ให้ความรู้สร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าใจถึงพิษภัยและประพฤติปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

          งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564    อ่าน 13 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**