Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา มีธรรมาภิบาล  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลสภาพทั่วไป
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลและรายละเอียดชุมชน
   ผู้นำชุมชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
  ผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานติดตามและประเมินผลพัฒนา
   รายงานผลการสำรวจความพีงพอใจการให้บริการประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ในควน
   แนวทางปฎิบัติรับมือโควิด 2019
งานบริหารงานบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แผนพัฒนาบุคคลากร
   แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
   ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องป้องกันการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนผัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการปฏิบัติการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยง
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
นายทรงศักดิ์ สังขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในควน 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะปี พ.ศ. 2563 (ดู : 3)
เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 65)
เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน (ดู : 53)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ดู : 69)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 195)
ประกาศโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) (ดู : 184)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานวันลอยกระทง พ.ศ.2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะสองข้างทาง
โดยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลในควน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขันกีฬา กรีฑา ป.ส. ตรังเกมส์
ครั้งที่ 15 ตามโครงการ P.E.Sport cup'61
ประจำปีการศึกษา 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เข้าร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการทุจริตกับโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในควน เข้าร่วมโครงการ ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดตรัง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 25 สิงหาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ Big Cleaning “ส้วมสร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) ประจำเดือนมีนาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) ประจำเดือนเมษายน 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 155)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
วัดปากคลอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
  วีดีโอ  
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140โทรศัพท์ : 075-576-215 โทรสาร : 075-576-215
Copyright © 2018. www.naikuan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs