Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา มีธรรมาภิบาล  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลสภาพทั่วไป
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลและรายละเอียดชุมชน
   ผู้นำชุมชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานติดตามและประเมินผลพัฒนา
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  แผนการดำเนินงาน
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140โทรศัพท์ : 075-576-215 โทรสาร : 075-576-215
Copyright © 2018. www.naikuan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs