Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา มีธรรมาภิบาล  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลสภาพทั่วไป
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลและรายละเอียดชุมชน
   ผู้นำชุมชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
  ผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานติดตามและประเมินผลพัฒนา
   รายงานผลการสำรวจความพีงพอใจการให้บริการประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ในควน
   แนวทางปฎิบัติรับมือโควิด 2019
งานบริหารงานบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แผนพัฒนาบุคคลากร
   แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
   ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องป้องกันการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนผัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการปฏิบัติการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยง
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140โทรศัพท์ : 075-576-215 โทรสาร : 075-576-215
Copyright © 2018. www.naikuan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs