Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา มีธรรมาภิบาล  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลสภาพทั่วไป
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลและรายละเอียดชุมชน
   ผู้นำชุมชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
  ผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานติดตามและประเมินผลพัฒนา
   รายงานผลการสำรวจความพีงพอใจการให้บริการประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ในควน
   แนวทางปฎิบัติรับมือโควิด 2019
งานบริหารงานบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แผนพัฒนาบุคคลากร
   แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
   ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องป้องกันการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนผัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการปฏิบัติการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยง
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 31) 28 พ.ค. 2563
เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน (ดู : 35) 7 พ.ค. 2563
เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น (ดู : 36) 16 เม.ย. 2563
เรื่อง ยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารตำบล ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น และดีมาก ครั้งที่ 1 ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 37) 16 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 (ดู : 29) 1 เม.ย. 2563
ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 158) 18 พ.ย. 2562
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน (ดู : 73) 18 พ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 (ดู : 40) 15 ต.ค. 2562
การรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 48) 10 ต.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 45) 4 ต.ค. 2562
ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่1 ครึ่งปีแรก (ดู : 61) 12 ก.ย. 2562
เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 53) 22 พ.ค. 2562
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต.ในควน (ดู : 57) 22 พ.ค. 2562
เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 77) 17 พ.ค. 2562
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกสายหนองแห้ง - ในควน หมู่ที่ 1,9,7 ช่วงที่ 1ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 55) 4 ก.พ. 2562
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกสายหนองแห้ง - ในควน หมู่ที่ 1,9,7 ช่วงที่ 2 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 96) 4 ก.พ. 2562
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561 (ดู : 87) 30 พ.ย. 2561
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (ดู : 52) 1 ต.ค. 2561
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน (ดู : 53) 1 ต.ค. 2561
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน (ดู : 46) 1 ต.ค. 2561
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 26 มิ.ย. 2561 (ดู : 371) 26 มิ.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 (ดู : 183) 20 พ.ย. 2560
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 162) 20 เม.ย. 2560
โครงการก่อสรา้งโรงอาหารและประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในควน หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 130) 20 ก.พ. 2560
ประกาศโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายหนองแห้ง-ในควน หมู่ที่ 1,9,7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 126) 20 ม.ค. 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร หมู่ที่ 3 ณ บ้านหนองมวง ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 2 ธ.ค. 2559 (ดู : 123) 2 ธ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร หมู่ที่ 7 ณ บ้านในควนเหนือ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังประกาศและ (ดู : 120) 2 ธ.ค. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 56 รายการ 19 ก.ย. 2559 (ดู : 130) 19 ก.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โครงการย้ายเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ติดตั้ง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 125) 20 มิ.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 21 ธ.ค. 2558 (ดู : 117) 21 ธ.ค. 2558
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 113) 26 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองไทร - ช่องหาย หมู่ท่ี1,8 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 116) 15 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านผู้ใหญ่ศักรินทร์ หลงขาว) หมู่ที่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 114) 19 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีสอบราคา (ดู : 102) 11 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 107) 18 มี.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ หมู่ที่3 ,4 และ หมู่ที่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 114) 23 ธ.ค. 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ดู : 109) 26 พ.ค. 2557
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 141 รายการ (ดู : 118) 23 เม.ย. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ (ดู : 117) 16 ธ.ค. 2556
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกร์ จำนวน 4 โครงการ ณ หมู่ที่ 2,3,4 และ หมู่ที่ 6 (ดู : 101) 13 ธ.ค. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัีนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 22556 (ดู : 123) 10 ต.ค. 2556
อบต.ในควน เรียกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 เครื่อง พร้อมโต๊ะเก้าอี้ 25 ชุด และติดตั้งเดินระบบเครือข่าย (ดู : 112) 11 ก.ย. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรัปปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหนองแห้ง หมู่ที่ 1 (ดู : 122) 22 ก.พ. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนานปู หมู่ที่ 2 (ดู : 113) 22 ก.พ. 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในควน เรื่อง สอบราคาโครงการจัดทำเต็นท์ผ้าใบหลังคาโค้ง พร้อมโต๊ะฝาไม้พร้อมขาและเก้าอี้จัดเลี้ยง (ดู : 116) 29 ม.ค. 2556
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ดู : 109) 29 ม.ค. 2556
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ดู : 22) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140โทรศัพท์ : 075-576-215 โทรสาร : 075-576-215
Copyright © 2018. www.naikuan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs