Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา มีธรรมาภิบาล  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลสภาพทั่วไป
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ข้อมูลและรายละเอียดชุมชน
   ผู้นำชุมชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานติดตามและประเมินผลพัฒนา
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ดู : 29) 10 มิ.ย. 2562
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 159) 21 ธ.ค. 2561
ประกาศโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) (ดู : 158) 17 ก.ค. 2561
เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อได้) (ดู : 146) 27 มิ.ย. 2561
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 107) 20 เม.ย. 2560
โครงการก่อสรา้งโรงอาหารและประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในควน หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 112) 20 ก.พ. 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังเก้บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร หมู่ที่ 1 ณ ปากวอยชุมชนบ้านทุ่งหนองแห้ง-ห้วยลึก ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 101) 2 ธ.ค. 2559
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังเก้บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร หมู่ที่ 1 ณ ปากวอยชุมชนบ้านทุ่งหนองแห้ง-ห้วยลึก ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 110) 2 ธ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร หมู่ที่ 7 ณ บ้านในควนเหนือ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังประกาศ (ดู : 110) 2 ธ.ค. 2559
ประกาศโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายหนองแห้ง-ในควน หมู่ที่ 1,9,7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 107) 2 ธ.ค. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 56 รายการ (ดู : 116) 19 ก.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โครงการย้ายเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ติดตั้ง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 112) 21 มิ.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โครงการย้ายเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ติดตั้ง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 102) 20 มิ.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 104) 5 ม.ค. 2559
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 102) 3 พ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองไทร - ช่องหาย หมู่ท่ี1,8 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 107) 29 ต.ค. 2558
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 96) 26 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหนองแห้ง หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 99) 22 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองไทร - ช่องหาย หมู่ท่ี1,8 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 99) 15 ต.ค. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในควน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 105) 17 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านผู้ใหญ่ศักรินทร์ หลงขาว) หมู่ที่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 89) 1 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 87) 21 มี.ค. 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ดู : 103) 6 มิ.ย. 2557
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน (ดู : 92) 14 พ.ค. 2557
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 141 รายการ (ดู : 84) 7 พ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัีนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 22556 (ดู : 87) 28 ต.ค. 2556
อบต.ในควน เรียกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 เครื่อง พร้อมโต๊ะเก้าอี้ 25 ชุด และติดตั้งเดินระบบเครือข่าย (ดู : 108) 25 ก.ย. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าโรงเรียนและ โครงการบุกเบิกถนนสายหนานปู -ห้วยลึก (ดู : 98) 9 ส.ค. 2555
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน จำนวน 2 โครงการ (ดู : 101) 7 มิ.ย. 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 รวม 3 โครงการ (ดู : 96) 23 พ.ค. 2555
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ (ดู : 101) 18 พ.ค. 2555
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายปากคลอง - วังหล่อ หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ดู : 99) 17 พ.ค. 2555
 
 หน้า  1 | 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140โทรศัพท์ : 075-576-215 โทรสาร : 075-576-215
Copyright © 2018. www.naikuan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs