ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
 
ประกาศและเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 06 ก.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 06 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2564
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ-ปากคลอง หมู่ที่ 6 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 80 คน] เมื่อ 10 มิ.ย. 2562
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 66 คน] เมื่อ 21 ธ.ค. 2561
ประกาศโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 73 คน] เมื่อ 17 ก.ค. 2561
เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อได้) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 63 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2561
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [อ่าน 63 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2560
โครงการก่อสรา้งโรงอาหารและประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในควน หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 58 คน] เมื่อ 20 ก.พ. 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังเก้บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร หมู่ที่ 1 ณ ปากวอยชุมชนบ้านทุ่งหนองแห้ง-ห้วยลึก ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 02 ธ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร หมู่ที่ 7 ณ บ้านในควนเหนือ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 02 ธ.ค. 2559
ประกาศโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายหนองแห้ง-ในควน หมู่ที่ 1,9,7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 02 ธ.ค. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 56 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 19 ก.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โครงการย้ายเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ติดตั้ง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 มิ.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โครงการย้ายเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ติดตั้ง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 มิ.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 ม.ค. 2559
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 พ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองไทร - ช่องหาย หมู่ท่ี1,8 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2