ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นไพ-นาหยีค้อม หมู่ที่10(ช่วงที่1)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 02 พ.ค. 2565
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรัตสายต้นไพ - นาหยีค้อม หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 02 พ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 18 เม.ย. 2565
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 07 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.61-007 บ้านหนังก้อง หมู่ที่1 ตำบลในควน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 69 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 80 คน] เมื่อ 10 ม.ค. 2565
ประกาศและเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.61-007 บ้านหนังก้อง หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 86 คน] เมื่อ 05 ม.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 98 คน] เมื่อ 01 พ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 95 คน] เมื่อ 08 ต.ค. 2564
ประกาศและเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 120 คน] เมื่อ 06 ก.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 84 คน] เมื่อ 06 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 75 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 77 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2564
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ-ปากคลอง หมู่ที่ 6 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 55 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 115 คน] เมื่อ 10 มิ.ย. 2562
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 89 คน] เมื่อ 21 ธ.ค. 2561
ประกาศโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 111 คน] เมื่อ 17 ก.ค. 2561
เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อได้) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 88 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2561
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [อ่าน 89 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2560
โครงการก่อสรา้งโรงอาหารและประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในควน หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 83 คน] เมื่อ 20 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3