ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหนองแห้ง หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองไทร - ช่องหาย หมู่ท่ี1,8 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 ต.ค. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในควน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 17 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านผู้ใหญ่ศักรินทร์ หลงขาว) หมู่ที่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 มี.ค. 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 มิ.ย. 2557
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2557
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 141 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 พ.ค. 2557
อบต.ในควน เรียกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 เครื่อง พร้อมโต๊ะเก้าอี้ 25 ชุด และติดตั้งเดินระบบเครือข่าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ธ.ค. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัีนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 22556 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 ต.ค. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหน้าโรงเรียนและ โครงการบุกเบิกถนนสายหนานปู -ห้วยลึก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 09 ส.ค. 2555
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 มิ.ย. 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 รวม 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 พ.ค. 2555
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 พ.ค. 2555
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายปากคลอง - วังหล่อ หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 17 พ.ค. 2555
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1,9,7 (ช่วงที่ 2) ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 ธ.ค. 2554
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกสายหนองแห้ง - ในควน หมู่ที่ 1,9,7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2