ขั้นตอนการชำระภาษีผ่านธนาคาร
1. สแกน QR CODE จากแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร หรือชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  จากเอกสารที่ทาง อบต. จัดส่งให้
2. ตรวจสอบชื่อบัญชีที่จะโอน ชื่อของ อบต.ในควน
3. ตรวจสอบชื่อผู้ชำระภาษี และจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ
4. กรอกรายละเอียดชำระเงินตามที่ได้รับแจ้งจาก อบต.
5. สามารถใช้สลิปการโอนแทนใบเสร็จรับเงินจาก อบต.
6. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่องานจัดเก็บรายได้ โทรเบอร์ 075-576215